Qa eHealth System

Các phân hệ cơ bản:

Các phân hệ cơ bản của QA eHealth System: Tiếp nhận, thanh toán, khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, dược/nhà thuốc, nội trú, báo cáo/dashboard

Các phân hệ mở rộng:

Quản Lý Nhân Sự, Tài Chính,…

Tiếp nhận
Thanh toán
Khám bệnh

Tiếp nhận

Thanh toán

Khám bệnh

Xét nghiệm
Chẩn đoán hình ảnh
Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Chẩn đoán hình ảnh

Thăm dò chức năng

Dược/ Nhà thuốc
Nội trú
Báo cáo/ Dashboard

Dược/ Nhà thuốc

Nội trú

Báo cáo/ Dashboard

Greg